Štát je a bol garantom regulácie správy vlastníctva nehnuteľností. Určoval pravidlá dedenia, vlastnenia, užívania pozemkov. V čase od roku 1950 do 1989 socialistické užívanie bolo nadradené nad vlastnícke práva a komunistická vláda dopustila enormné drobenie pozemkov. Po roku 1990 sa prijali pravidlá na sceľovanie pozemkov tzv. pozemkové úpravy, ale za 30 rokov sa spravilo iba 430 katastrov, čo predstavuje iba 12 % a zostáva ešte 3103 k.ú. Toto tempo je nedostatočné.
Preto dnes máme vysokú rozdrobenosť pozemkov a 10-15 spoluvlastníkov na jednej parcele. Táto štruktúra vlastníctva neumožňuje efektívny výkon vlastníckych práv. Taktiež je prekážkou pri výstavbe infraštruktúry (dlhší čas trvá usporiadať pozemky ako samotná stavba). Je aj prekážkou ochrany prírody a zonácie národných parkov. A je aj podstatou problémov pri agrodotáciach.
Dielčie, parciálne riešenia už sú zbytočné a neúčinné. Dnešná rozdrobenosť sa neodstráni iba zmenou zákona o spôsobe dedenia bez scelenia podielov . A naopak darmo scelíte pozemky, ak zákon prikazuje ich opätovné drobenie pri dedení. Potrebujeme komplexnú pozemkovú reformu vhodnú 21. storočia.
Pozemková reforma je rozsahom asi jedna z najväčších reforiem. Dotýka sa každej dediny, mesta v krajine a viac ako 2 mil. vlastníkov.
Miliardy, ktoré SR obdrží od EU by mali byť využité zmysluplne, účelne a efektívne Preto vyzývame a žiadame vládnu koalíciu, aby nepremárnila šancu na pozemkovú reformu po ktorej:
• bude možné aj dotácie vyplácať na skutočné vlastníctvo pozemkov alebo na reálne nájomné zmluvy
• bude sa dať rýchlejšie stavať cesty, priemyselné parky či byty….
• bude možné ľahšie vykonať zonáciu a chrániť prírodu
• pod cestami, železnicami bude mať štát usporiadaný majetok (nie tak ako tomu je dnes)
Maďarské fórum navrhuje vykonať pozemkovú reformu v horizonte 10 rokov. Reforma má reflektovať na usporiadanie užívateľských a vlastníckych práv, odstrániť rozdrobenosť a drobenie pozemkov do budúcna.
Navrhujeme:
1. vyčleniť prostriedky v objeme cca 850 mil. € na scelenie pozemkov takzvané pozemkové úpravy ( priemerná veľkosť katastra je cca 1000 ha a priemerné náklady na 1 ha podľa cenníka MPaRV SR z roku 2017 je 270 000 € )
• Navrhujeme zlacnenie a to využitím bezkontaktného zberu dát -Diaľkový prieskum zeme, letecké snímky ….
• Netreba parcelu každého vlastníka vytyčovať na mieste iba podľa užívateľov a skutočných potrieb
• Nie je potrebné projektovať poľné cesty a zariadenia, ktoré sa nebudú ihneď realizovať
• Sceľme pozemky na papieri
2. Súčasných užívateľov motivujme, aby sa stali lídrami tohto procesu tým, že nájomné zmluvy zápisom do Katastra nehnuteľností neskončia platnosť, ale iba sa premietnu na aktuálny stav. (Napríklad súčasný stav prenájmu 50 parciel sa zmení na prenájom 3 v celosti.)
3. Kde sú pozemkové úpravy ukončené, neumožniť existenciu podnájomných zmlúv a drobenie. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude vyplácať prostriedky na skutočný stav. (odstránia sa problémy pri dotáciách)
4. Je potrebné pripraviť kvalitný nový zákon o nájme poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ktorý nebude vytvárať chaos s podnájomnými zmluvami (prečo by mal niekto hospodáriť na miesto svojej skutočnej pôdy na úplne cudzích pozemkoch s čím ich vlastník nemusí vôbec súhlasiť).
5. Zmeňme Občiansky zákonník o spôsobe dedenia tak, aby sa zabránilo opakovanému drobeniu pozemkov po pozemkových úpravách.
6. Umožnime rozdelenie pozemkových spoločenstiev tam, kde spoločenstvá nefungujú alebo stratili zmysel. Riešiť spoločnú správu formou pozemkových spoločností a urbárov, ktoré ešte dnes vychádzajú zo zákona z roku 1898 z čias Rakúska-Uhorska je prekonané. Mnohé dnes nie sú registrované podľa platného zákona nakoľko pre rozdrobenosť sa nedokázali preregistrovať.
7. Štát zabezpečí vymožiteľnosť práva aj v oblasti pozemkového vlastníctva ako aj efektívnu formu využívania tohto prírodného bohatstva, to dnes štát nedokáže!
8. Reforma má vyriešiť aj pozostatky pri budovaní štátnej infraštruktúry z čias socializmu, nakoľko ani dnes nie sú pozemky majetkovo a právne usporiadané a skôr či neskôr ich bude musieť štát vykúpiť od vlastníkov. V procese pozemkových úprav je možné priradiť štátnu pôdu pod takúto infraštruktúru.
Toto je základ pozemkovej reformy.
Moderná a efektívna správa krajiny a jeho prírodného bohatstva je možná iba na jasnom vlastníckom základe. Scelené pozemky pre vlastníkov znamenajú zvýšenú hodnotu svojho majetku a lepší výkon vlastníckych práv garantovaných Ústavou SR. Na základe efektívnej štruktúry pozemkov je aj transparentnejšie prenajímanie a hospodárenie, bez čoho ťažko dostane agrosektor dlhodobú stabilitu.
A nakoniec bez jasných vlastníckych a užívateľských pomerov sa nedá ani stavať čo už dnes je obrovskou brzdou rozvoja SR
Takáto pozemková reforma je už nutnosťou.

Zsolt Simon