OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
MAGYAR FÓRUM – MAĎARSKÉ FÓRUM

 

Politická strana Magyar Fórum – Maďarské fórum, so sídlom Padarovce 82, 980 23 Padarovce. IČO 522 11 479, zapísaná v Registri politických strán a politických hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej  republiky  pod  č.  SVS-OVR1-2019/007215  (ďalej  len  ako  „Strana“  alebo  aj  ako

Prevádzkovateľ“) sa ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov vo vysokej miere stará o ich zabezpečenie.

Strana postupuje pri ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ako i zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon GDPR“, spolu aj ako „GDPR“).

PREVÁDZKOVATEĽ

Strana vykonáva svoju činnosť najmä v zmysle zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach a zákona č. 180/2014 Z.z. o o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tejto súvislosti Strana spracováva bežné aj citlivé osobné údaje svojich aktivistoch a členoch.

Citlivé údaje majú vyššiu mieru ochrany v Strane, a to tak po stránke organizačnej (osobitné procesy spracovania osobných údajov), personálnej (vyhradené osoby s prístupom k nim), aj technickej (šifrovanie, zálohovanie, atď.).

Strana je voči aktivistom a členom v postavení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom je v zmysle GDPR akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je okrem iného aj spracúvanie osobných údajov, pričom táto určuje účely a prostriedky ich spracovania.

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Názov: Magyar Fórum – Maďarské fórum
Sídlo:   Padarovce 82, 980 23 Padarovce

IČO:     522 11 479

e-mail: info@magyarforum.sk,  info@madarskeforum.sk

DRUHY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobným údajom je akákoľvek informácia, resp. ich kombinácia, týkajúca sa fyzickej osoby, na základe ktorej/ých ju možno konkrétne identifikovať. Osobnými údajmi sú buď kombinácie „všeobecnejších“ osobných údajov (napr. meno, priezvisko a e-mail), alebo v niektorých prípadoch postačuje aj jeden identifikačný nezameniteľný osobný údaj (napr. rodné číslo, č.OP a pod.).

Strana spracováva tieto kategórie osobných údajov:

meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, trvalý pobyt, doručovacia adresa, vzdelanie, tel.č., povolanie, údaje o členstve v politických stranách/hnutiach, údaje o členstve v iných organizáciách, združeniach, spolkoch a pod., dosiahnuté vzdelanie, fotografia, videozáznam.

ZDROJE ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Strana získava Vaše osobné údaje:

 • pri osobných stretnutiach,
 • prostredníctvom web stránky,
 • v rámci e-mailovej komunikácie.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje sú spracovávané na účely zabezpečenia činnosti politickej strany, konkrétne na:

a, vedenie zoznamu aktivistov/členov;
b, tvorbu publikačných a informačných materiálov Strany;
c, propagáciu politickej Strany, prezentáciu aktivít Strany na webovom sídle a sociálnych sieťach;
d, poskytovanie informácií o našej činnosti a aktivitách, a to vrátane zasielania e-mailov o našich novinkách a
e, za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám

Pri spracovaní osobných údajov Strana dbá, aby nebolo neprimeraným spôsobom zasiahnuté do práv a oprávnených záujmov dotknutej fyzickej osoby.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť podľa konkrétnej situácie:

 • na základe súhlasu na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
 • plnenie zákonnej povinnosti Strany;
 • z dôvodu oprávneného záujmu.

PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Za účelom riadneho výkonu činnosti Strany a ochrany Vašich osobných údajov je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim so Stranou. Ide o servisné spoločnosti, ako advokátske kancelárie, účtovné a daňové spoločnosti, zodpovedná osoba, príslušné štátne orgány a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti Strany.

Strana pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

UDELENIE SÚHLASU NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, pri jeho neposkytnutí nemôže dôjsť k ich spracovaniu Stranou.

Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to doručením oznámenia Strane, na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Obsahom oznámenia musí byť jednoznačné odvolanie udeleného súhlasu/ov.

Odvolaním súhlasu na spracovanie osobných údajov nie je dotknutá zákonnosť ich spracovania do ich odvolania.

Odvolaním Vášho súhlasu však automaticky nemusí dôjsť ku skončeniu spracovania tých Vašich osobných údajov, ktoré spracováva Strana na inom právnom základe, o čom sa môžete u nej informovať (napr. na základe zákona o archivácii, účtovníctve a pod.).

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

GDPR Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

 • máte právo sa obrátiť na Stranu a zodpovednú osobu a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje);
 • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje;
 • máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú;
 • máte právo na výmaz, opravu a právo namietať;
 • máte právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov;
 • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej

V prípade ak to uznáte za vhodné, môžete sa so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

DOBA ÚSCHOVY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Strana uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované.

Ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti – tieto sa uchovávajú po dobu vyžadovanú príslušným zákonom.

Ak sa spracovávajú osobné údaje na základe Vášho súhlasu, uschovávajú sa tieto po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do času odvolania súhlasu, s výnimkou ak existuje na ich ďalšie spracovanie iný právny dôvod (napr. zákon o archívníctve, účtovníctve a pod.).

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Cezhraničný  prenos  Vašich  osobných  údajov  do  tretích  krajín  mimo  Európskeho  hospodárskeho priestoru (EU, Island, Nórsko, a Lichtenštajnsko) sa neuskutočňuje.

SPÔSOB SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej podobe a/alebo v listinnej podobe. Strana nevykonáva automatizáciu a profilovanie pri spracovaní osobných údajov.

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Strana prijala v rámci bezpečnosti ochrany Vašich osobných údajov príslušné opatrenia na zamedzenia ich úniku, alebo znehodnotenia, a to v kvalite súčasného technického vývoja.

Tieto opatrenia sú podrobne rozpísané a definované vo vnútornom predpise spoločnosti, pričom každý zamestnanec/spolupracovník, ktorý prichádza do kontaktu s osobnými údajmi je povinný sa s nimi

oboznámiť a tieto dodržiavať, spolu s organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zamedzujú, resp. minimalizujú ich únik, stratu alebo zneužitie.

V prípade   akýchkoľvek   otázok    sa    obráťte   na    Mgr.    Ing.    Zuzanu   Červenák   Kontrovú,  zuzana.kontrova@madarskeforum.sk