O nás

Predsedníctvo

PREDSEDA STRANY:
Simon Zsolt (50)
Padarovce

PODPREDSEDA STRANY:
Gál Zsolt (41)
Orechová Potôň

PODPREDSEDA STRANY:
Mikolai Attila (41)
Komárno

ČLEN PREDSEDNÍCTVA:
Balázs Péter (33)
Veľký Meder

ČLEN PREDSEDNÍCTVA:
Bindics László (38)
Gabčíkovo

ČLEN PREDSEDNÍCTVA:
Bojtoš Tamás (40)
Veľký Krtíš

ČLEN PREDSEDNÍCTVA:
Zoltána László (47)
Bajč

ČLEN PREDSEDNÍCTVA:
Szolárd Tihamér (53)
Neded

Stanovy strany
Magyar Fórum – Maďarské fórum

Článok 1
Názov a sídlo

 1. Názov strany je Magyar Fórum – Maďarské fórum (ďalej len ,,strana“).
 2. Adresu sídla strany určuje Predsedníctvo strany.
 3. Strana je právnickou osobou založenou podľa zákona o politických stranách a hnutiach č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá vzniká zápisom do registra strán vedenom Mi nisterstvom vnútra Slovenskej republiky.Strana je právnickou osobou založenou podľa zákona o politických stranách a hnutiach č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá vzniká zápisom do registra strán vedenom Mi nisterstvom vnútra Slovenskej republiky.trana je právnickou osobou podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorá vznikla na návrh Prípravného výboru v súlade s platnými právnymi predpismi a registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
 4. Strana pôsobí v rámci politického systému Slovenskej republiky a Európskej únie a svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, a týmito Stanovami.Strana pôsobí v rámci politického systému Slovenskej republiky a Európskej únie a svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovamiStrana je právnickou osobou založenou podľa zákona o politických stranách a hnutiach č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá vzniká zápisom do registra strán vedenom Mi nisterstvom vnútra Slovenskej republiky.

Článok 2
Program strany a ciele činnosti

 1. Strana bude vo svojej činnosti presadzovať najmä princípy:
  a, demokracie,
  b, ochrany práv národnostných menšín,
  c, ochrany ľudských práv a právneho štátu,
  d, slobody,
  e, rovnosti,
  f, spravodlivosť,
  g, ľudskej dôstojnosti,
  h, ochrany rodiny,
  i, trhového hospodárstva,
  j, európskej a medzinárodnej spolupráce,
  k, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt,
  l, európskej spolupráce a obhajoby euroatlantického bezpečnostného priestoru ako najlepšieho miesta pre rozvoj Slovenskej republiky.
 2. Strana svoje všeobecné ciele konkretizuje v programových a pracovných dokumentoch.

 

Článok 3
Vznik členstva

 1. Členom strany sa môže stať štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý v plnom rozsahu na právne úkony a súhlasí s programovými zásadami a Stanovami strany.
 2. Členom strany sa nemôže stať člen inej politickej strany alebo politického hnutia.
 3. O prijatí za člena strany rozhoduje Republiková rada na základe písomnej prihlášky. Do termínu konania ustanovujúceho Snemu strany rozhoduje o prijatí za člena Prípravný výbor.
 4. Republiková rada neprijme za člena strany záujemcu, ktorý nespĺňa podmienky členstva v strane, alebo ak má pochybnosti o jeho politickej alebo občianskej bezúhonnosti, alebo o poctivosti jeho záujmu o členstvo v strane.
 5. Zoznam členov strany vedie Sekretariát strany.
 6. Podrobnosti o postupe pri prijímaní a registrácii členov, ako aj o forme a obsahových náležitostiach prihlášky za člena strany upraví vnútorný predpis, ktorý prijíma Republiková rada.

Článok 4
Druhy členstva

 1. Zakladajúcim členom strany sa stáva osoba, ktorej členstvo schválil Prípravný výbor do termínu konania prvého Snemu strany. Zakladajúci člen strany má všetky práva a povinnosti riadneho člena strany.
 2. Riadnym členom strany sa stáva osoba, ktorá bola prijatá oprávneným orgánom strany.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

 1. Člen strany má v súlade s týmito Stanovami právo:
  a, voliť a byť volený do orgánov strany, alebo byť menovaný do funkcie v strane,
  b, hlasovať a slobodne sa vyjadrovať o činnosti funkcionárov a orgánov strany,
  c, spolupracovať na príprave dokumentov strany,
  d, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu strany,
  e, zúčastniť sa rokovania organov strany ak prerokúvajú záležitosti súvisiace s jeho/jej členstvom v strane,
  f, byť informovaný o činnosti orgánov strany a o dôležitých otázkach, týkajúcich sa strany,
  g, odvolať sa proti rozhodnutiu orgánu strany, ktoré sa týka jeho osoby, na Rozhodcovskú komisiu,.
  h, pozastaviť alebo ukončiť členstvo v strane.
 2. Člen strany má povinnosť:
  a, dodržiavať Stanovy, vnútorné predpisy strany a program strany,
  b, dodržiavať uznesenia orgánov strany,
  c, zodpovedne plniť úlohy a povinnosti vyplývajúce z funkcie, do ktorej bol zvolený alebo menovaný,
  d, neposkytovať dôverné stranícke informácie tretím osobám,
  e, nepoškodzovať dobré meno strany,
  f, informovať Sekretariát strany o zmene osobných údajov,
  g, riadne a včas platiť členské príspevkyplatiť členské príspevky v stanovenej výške a lehotách.
 3. Členovia strany platia členský príspevok na príslušný kalendárny rok. Podrobnosti o výške, splatnosti a spôsobe výberu členských príspevkov ustanoví Republiková rada vnútorným predpisom.

Článok 6
Zánik, vylúčenie  a pozastavenia členstva

 1. Členstvo v strane zaniká:
  a, úmrtím člena,
  b, obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  c, stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
  d, zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky,
  e, vstupom do inej politickej strany alebo hnutia,
  f, nezaplatením členského príspevku ani po predchádzajúcej výzve,
  g, vystúpením zo strany,
  h, vylúčením zo strany.
 2. Republiková rada môže člena strany vylúčiť, ak člen:
  a, závažným spôsobom porušil Stanovy alebo rozhodnutia orgánov stany,
  b, bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
  c, poškodil dobré meno strany,
  d, porušil povinnosti pri hospodárení s majetkom strany,
  e, zneužil stranícku alebo verejnú funkciu,
  f, uviedol nepravdivé údaje v prihláške za člena.
 3. Zánik členstva podľa odseku 1 konštatuje Predsedníctvo strany. O vylúčení člena zo strany podľa odseku 2 rozhoduje Republiková rada strany hlasovaním nadpolovičnou väčšinou.
 4. Člen, ktorému členstvo zaniklo vylúčením zo strany alebo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) a e) musí byť o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Takýto člen má právo sa proti rozhodnutiu o vylúčení alebo konštatovaniu zániku členstva odvolať k Rozhodcovskej komisii do 15 dní od doručenia rozhodnutia o vylúčení alebo oznámenia o zániku členstva. Rozhodcovská komisia o odvolaní rozhodne do 3 mesiacov od podania odvolania. Až do rozhodnutia Rozhodcovskej komisie má takýto člen pozastavené členstvo.
 5. O pozastavenie členstva v strane môže člen písomne požiadať Predsedníctvo, ak je dôvodom nástup do funkcie alebo zamestnania, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v politickej strane. Ak bolo členstvo pozastavené na dobu určitú, je automaticky obnovené uplynutím tejto doby. Člen môže kedykoľvek požiadať o zrušenie pozastavenia členstva písomným oznámením Sekretariátu strany.
 6. Predsedníctvo môže členovi pozastaviť členstvo, ak voči nemu bolo vznesené obvinenie zo spáchania úmyselného trestného činu.
 7. Člen s pozastaveným členstvom nemá práva a povinnosti člena strany s výnimkou povinnosti zdržať sa takého konania, ktoré by poškodilo záujmy a dobré meno strany.

Článok 7
Evidencia členov

 1. Sekretariát strany vedie evidenciu členov strany.
 2. Evidencia členov obsahuje:
  a, meno a priezvisko člena,
  b, adresa trvalého pobytu,
  c, dátum narodenia,
  d, dátum vzniku členstva,
  e, podpísanú prihlášku člena.
 3. Vzor prihlášky a členského preukazu schvaľuje Republiková rada.

Článok 8
Orgány strany

 1. Organizačnú štruktúru strany tvoria hierarchicky usporiadané orgány strany a Sekretariát.
 2. Orgány strany sú:
  a, Republikový snem,
  b, Republiková rada,
  c, Predsedníctvo,
  d, Predseda,
  e, Rozhodcovská komisia,
  f, Revízny orgán.

Článok 9
Všeobecné pravidlá

 1. Zasadnutia orgánov strany sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
 2. K rozhodnutiu jednoduchou väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov straníckeho orgánu.
 3. Kvalifikovanou väčšinou hlasov zakladajúcich členov je možné uplatniť právo veta pri akomkoľvek rozhodnutí Republikového snemu a Republikovej rady. Právo veta je možné uplatniť najneskôr do 7 dní od prijatia rozhodnutia. O rozhodnutí straníckych orgánov, na ktoré bolo uplatnené právo veta sa opätovne rozhoduje najskôr o 14 dní. V tej istej veci nie je možné opätovne uplatniť právo veta.
 4. K rozhodnutiu kvalifikovanou väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov straníckeho orgánu.
 5. Zástupca nadriadeného straníckeho orgánu sa môže zúčastniť rokovaní podriadených orgánov strany.
 6. Funkčné obdobie volených a menovaných funkcionárov strany trvá štyri roky. Funkčné obdobie funkcionárov sa končí aj ich odvolaním orgánom, ktorým boli zvolení, ako aj v prípade zániku členstva podľa článku 6. Voľba volených funkcionárov strany sa musí uskutočniť do 120 dní od volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
 7. Rokovacím jazykom strany je maďarčina. Z rokovania orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa v lehote 14 dní zasiela Sekretariátu strany.

Článok 10
Republikový snem

 1. Najvyšším orgánom strany je Republikový snem (ďalej aj ako ,,Snem“). Delegátmi na ustanovujúcom Sneme sú všetci členovia strany. Ak počet členov strany neprevyšuje 300 členov, delegátom na Sneme je každý člen strany. Ak počet členov strany prevýši 300 členov delegátmi na Sneme sú členovia:
  a, Republikovej rady,
  b, Rozhodcovskej komisie,
  c, Revízneho orgánu,
  d, členovia strany podľa kľúča stanoveného Republikovým snemom.
 2. Snem zvoláva predseda strany najmenej raz za dva roky. V prípade potreby môže zvolať predseda strany aj mimoriadny snem. Na návrh Republikovej rady alebo ak o to požiada jedna tretina členov strany je predseda povinný zvolať mimoriadny republikový snem do 60 dní.
 3. Republikový snem rozhoduje najmä:
  a, schvaľovať Stanovy strany a ich zmeny,
  b, schvaľovať ciele a program strany a ich zmeny,
  c, voliť a odvolávať Predsedu a Podpredsedov strany,
  d, voliť a odvolávať členov Predsedníctva,
  e, voliť a odvolávať členov Rozhodcovskej komisie a Revízneho orgánu,
  f, schvaľovať Hospodársky poriadok strany a jeho zmeny,
  g, rozhodovať o dobrovoľnom zrušení strany, alebo o jej zlúčení s inou stranou, a o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý by vyplynul z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany
  h, rozhodovať o ďalších záležitostiach, ktoré patria do jeho výlučnej právomoci podľa zákona.
 4. Člen Republikového snemu je vylúčený z hlasovania o veci, ktorú prejednával ako člen Rozhodcovskej komisie alebo ako člen Revízneho orgánu.
 5. Na zasadnutí Snemu môže delegát Snemu predkladať personálne návrhy a návrhy na doplnenie jeho programu.
 6. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny delegátov Snemu.

Článok 11
Republiková rada

 1. Členmi Republikovej rady sú:
  a, zakladajúci členovia,
  b, členovia Predsedníctva,
  c, členovia strany, ktorí sú zvolení za poslancov Národnej rady SR a Európskeho parlamentu
  d, členovia strany, podľa kľúča stanoveného Republikovým snemom.
 2. Úlohou Republikovej rady je najmä:
  a, prerokovať program strany predložený Predsedníctvom a predložiť ho Republikovému snemu na schválenie,
  b, prerokovať Hospodársky poriadok strany a jeho zmeny a predkladať ho Republikovému snemu na schválenie,
  c, prijímať a odmietnuť záujemcu o členstvo v strane a rozhodovať o vylúčení člena,
  d, schvaľovať nominantov strany na politické funkcie (napr. pozícia ministra, štátneho tajomníka, atď.) na návrh Predsedníctva,
  e, schvaľovať kandidačnú listinu do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do volieb do Európskeho parlamentu na návrh Predsedníctva,
  f, rozhodovať o uzatvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií na regionálnej a republikovej úrovni na návrh Predsedníctva,
  g, predkladať Republikovému snemu návrh na členov orgánov strany,
  h, predkladať Republikovému snemu na schválenie kľuč potrebný na určenie členov v orgánoch strany,
  i, schvaľovať rozpočet strany na príslušný kalendárny rok,
  j, schvaľovať a kontrolovať hospodárenie a financovanie strany,
  k, prerokovať rozpočet strany na návrh Predsedníctva, a predkladať ho Republikovému snemu na schválenie,
  l, rozhodnúť o vytvorení a zrušení regionálnych organizácií strany. Regionálne organizácie strany nie sú právnickými osobami a nemajú právo na získanie majetku vo vlastnom mene, ani na hospodárenie a nakladanie s majetkom strany na vlastnom účte. Rovnako nemajú právo nadobúdať iné majetkové práva a nemajú právo konať a zaväzovať sa v mene strany,
  m, schvaľovať vnútorné predpisy strany podľa týchto Stanov na návrh Predsedníctva,
  n, ďalšie otázky určené týmito Stanovami.
 3. Na zasadnutí Republikovej rady môže delegát rady predkladať personálne návrhy a návrhy na doplnenie jeho programu.
 4. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Republikovej rady.

 

Článok 12
Predsedníctvo  

 1. Predsedníctvo je hlavným výkonným orgánom strany. Predsedníctvo riadi činnosť strany v období medzi zasadnutiami Republikovej rady. Predsedníctvo môže rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené právnymi predpismi alebo týmito Stanovami do pôsobnosti iných orgánov strany.
 2. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Zvoláva a vedie ho Predseda alebo ním poverený Podpredseda. Zasadnutie Predsedníctva sa zvoláva bezodkladne, najneskôr do 7 dní, na návrh aspoň jednej tretiny členov Predsedníctva.
 3. Predsedníctvo má najmenej 9 členov vrátane predsedu. Členmi Predsedníctva sú:
  a, predseda strany,
  b, podpredsedovia strany,
  c, členovia Predsedníctva strany, ktorí sú zvolení Republikovým snemom,
 4. Predsedníctvo strany svoje rozhodnutia prijíma kvalifikovanou väčšinou hlasov.
 5. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä:
  a, prijímať, meniť a rušiť vnútorné predpisy strany, ak ich schválenie nie je Stanovami vyhradené Snemu a Republikovej rade,
  b, rozhodovať o veciach politických, majetkových a hospodárskych,
  c, hodnotenie aktivity členov,
  d, vytvárať svoje poradné skupiny,
  e, dočasne poveriť členov strany výkonom funkcií, do ktorých kandidátov zvolil Snem a boli uvoľnené, a to na obdobie do najbližšieho Snemu, prípadne Mimoriadneho Snemu,
  f, predkladať Republikovej rade na schválenie všetky dokumenty určené týmito Stanovami,
  g, vydávať osvedčenia delegátom Snemu a rozhodovať o mieste konania Snemu,
  h, na návrh Predsedu schvaľovať výročnú správu o činnosti strany,
  i, konštatovať zánik členstva podľa článku 6 odsek 1,
  j, voliť a odvolávať Sekretára strany.

 

Článok 13
Predseda a Podpredsedovia strany

 1. Predseda strany je najvyšší predstaviteľ strany a štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a označeniu mena a priezviska pripojí svoj podpis.
 2. Predseda strany zodpovedá za politiku a činnosť strany. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený Podpredseda. V mene strany môže konať aj iný jej člen alebo zamestnanec strany, a to na základe splnomocnenia udeleného Predsedom strany v presne vymedzenom rozsahu.
 3. Predseda strany najmä:
  a, zastupuje stranu navonok,
  b, koná v mene strany vo veciach politických, majetkových, hospodárskych a pracovnoprávnych,
  c, zvoláva a riadi zasadnutia Republikového snemu, Republikovej rady a Predsedníctva a predsedá im, alebo poverí predsedaním iného člena Predsedníctva,
  d, predkladá Predsedníctvu návrh na voľbu a odvolanie Sekretára strany,
  e, vypracúva a predkladá politické a iné správy na zasadnutiach orgánov strany,
  f, koordinuje činnosť orgánov strany,
  g, zodpovedá sa Snemu za vnútorný stav strany a plnenie jej programových a politických cieľov,
 4. Strana má 2 podpredsedov. Podpredsedovia strany a na základe poverenia Predsedníctva najmä:
  a, zastupujú predsedu na základe poverenia a v ním určenom rozsahu,
  b, vykonávajú svoje funkcie v odborných oblastiach straníckej politiky,
  c, rozvíjajú vzťahy strany s partnerskými politickými subjektmi v Európskej únii a v zahraničí.

Článok 14
Sekretariát strany

 1. Sekretariát zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej, technickej a hospodárskej.
 2. Na čele Sekretariátu je Sekretár, ktorého volí a odvoláva Predsedníctvo bez časového obmedzenia jeho funkčného obdobia. Sekretár je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva s poradným hlasom.
 3. Podrobnosti o vnútornej štruktúre a organizácii Sekretariátu o náplni práce jednotlivých pracovníkov a ich oprávneniach a povinnostiach určí vnútorný predpis, ktorý vydá Predsedníctvo.

 

Článok  15
Rozhodcovská komisia

 1. Rozhodcovská komisia má 3 členov, ktorých volí Republikový snem na obdobie štyroch rokov.
 2. Funkcia člena Rozhodcovskej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena Predsedníctva, člena Revízneho orgánu a so zamestnaneckým pomerom so stranou. Rozhodcovská komisia si zo svojich členov volí svojho predsedu.
 3. Úlohou Rozhodcovskej komisie je najmä:
  a) rozhodovať o podnetoch a odvolaniach členov strany a orgánov strany v prípadoch určených týmito Stanovami,
  b) rozhodovať spory medzi orgánmi strany a členmi strany a medzi orgánmi strany navzájom,
  c) na požiadanie orgánov strany podávať záväzný výklad Stanov strany,
  d) rozhodovať o súlade vnútorných predpisov strany so Stanovami strany a rušiť tie ich ustanovenia, ktoré nie sú v súlade so Stanovami.
 4. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Rozhodcovskej komisie.

 

Článok 16
Revízny orgán  

 1. Revízny orgán má 3 členov, ktorých volí Republikový snem na obdobie štyroch rokov.
 2. Funkcia člena Revízneho orgánu je nezlučiteľná s funkciou člena Predsedníctva, člena Rozhodcovskej komisie a so zamestnaneckým pomerom so stranou. Revízny orgán si zo svojich členov volí svojho predsedu.
 3. Úlohou Revízneho orgánu je kontrolovať hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany z hľadiska ich súladu so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s týmito Stanovami a s ďalšími vnútornými predpismi strany. Pri zistení nedostatkov ukladá dotknutým orgánom vykonať nápravu.
 4. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Revízneho orgánu.

Článok 17
Hospodárenie a financovanie

 1. Strana je samostatná právnická osoba, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú, ani neručia.
 2. Strana hospodári podľa rozpočtu schváleného Republikovou radou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
 3. S majetkom strany je ako štatutárny orgán oprávnený nakladať jej predseda, respektíve kancelár a podpredseda strany poverený predsedom.
 4. Príjmy strany a majetok strany tvoria:
  a, príjmy z členských príspevkov,
  b, príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
  c, príjmy z dedičstva,
  d, príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
  e, príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
  f, podiely na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti,
  g, výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
  h, príjmy z pôžičiek a úverov,
  i, príspevky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  j, iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
 5. Výdavky strany tvoria všetky náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi
 6. Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi a hospodári na základe ročného rozpočtu.
 7. Hospodárenie strany sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a Hospodárskym poriadkom, ktorý schvaľuje Republiková rada.
 8. Minimálnu výšku členských príspevkov určuje Republiková rada.

Článok 18
Zánik strany a spôsob naloženia s majetkom strany

 1. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná výmaz strany z registra strán. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 2. Strana sa ruší:
  a, dobrovoľným zrušením,
  b, zlúčením s inou stranou,
  c, vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  d, rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o rozpustení strany, ktoré nebolo zrušené Ústavným súdom Slovenskej republiky,
  e, z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
 3. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
 4. Republikový snem v prípade zrušenia strany s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý v tomto prípade vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Republikový snem strany.
 5. O dobrovoľnom zrušením alebo zlúčením s inou stranou môže rozhodnúť Republikový snem rozhodnutím trojpätinovej väčšiny všetkých delegátov snemu.
 6. Pri zrušení strany v dôsledku zlúčenia s inou politickou stranou alebo hnutím, stáva sa majetok strany vlastníctvom preberajúceho subjektu ako jej právneho nástupcu.

 

Článok 19
Záverečné ustanovenia

 1. Funkčné obdobie prvého Predsedníctva a Predsedu strany sa končí zvolením nového predsedu Snemom, ktorý sa uskutoční do 120 dní po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Opätovná voľba je možná.
 2. Do zápisu Predsedu strany do registra politických strán a politických hnutí ako štatutárneho orgánu vykonáva právomoci a povinnosti Predsedu strany splnomocnenec Prípravného výboru, a to v rozsahu ustanovenom zákonom.
 3. Ustanovujúci Snem je splnomocnenec povinný zvolať tak, aby sa konal do 3 mesiacov odo dňa vzniku strany. Jeho účastníkmi sú všetci členovia strany prijatí predo dňom konania ustanovujúceho Snemu.
 4. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.

Článok 20
Zmena stanov

 1. Tieto Stanovy je možné meniť a dopĺňať len rozhodnutím Snemu a to nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov Snemu. Návrh na zmenu stanov predkladá Republiková rada.
 2. Snem môže s prijatím rozhodnutia o zmene Stanov súčasne rozhodnúť o vydaní úplného znenia Stanov.

Článok 21
Platnosť a účinnosť stanov

 1. Tieto Stanovy vstúpia do platnosti a nadobudnú účinnosť dňom registrácie strany ako politickej strany Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 2. Schválené Prípravným výborom dňa 31.1.2019 v Bratislave.