Naše princípy a ciele

MAĎARSKÉ FÓRUM
Programové tézy, princípy, vízia

Sme hrdými občanmi Slovenska maďarskej národnosti. Vieme, že naše slovo je rozhodujúce. Boli by sme radi, keby nás brali ako rovnocenných štátotvorných občanov. V našej vlasti len tak môžeme zabezpečiť, aby aj naše deti zostali sebavedomými a úspešnými občanmi maďarskej národnosti.

Najdôležitejší cieľ

Hlavným cieľom Maďarského fóra je, aby zabezpečilo parlamentnú reprezentáciu Maďarov na Slovensku, a využilo to ako nástroj urobiť všetko pre to, aby ľudia z našej komunity boli rovnoprávnymi občanmi demokratického Slovenska.

Rovnoprávnymi symbolicky, čo sa týka práv, ekonomickej prosperity ale aj kultúrneho naplnenia, aby sme tak prispeli k zachovaniu a prosperite našej komunity.

Preto podporujeme zmenu preambuly ústavy, zmenu financovania samospráv, ako aj zmenu územno-právneho členenia krajiny (župy, okresy). Chceme presadiť aby južné regióny dostávali priemernú výšku zo štátnych investícií a výdavkov, počnúc rozvojom infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, modernizácia železníc), cez podporu priemyselných parkov a súkromných investícií až po podporu nášho kultúrneho života. Popritom považujeme za dôležité, aby v regiónoch, kde bývame, používanie nášho materinského jazyka – slovne aj písomne – nebolo obmedzované a v úradnom styku bolo rovnocenné s úradným jazykom.

Strana, ktorá je otvorená

Maďarské fórum je otvorené pre každého občana maďarskej národnosti, alebo aj inej národnosti, ktorý sympatizuje s nami. Chceme zastupovať všetkých Maďarov, aj tých s čiastočnou maďarskou identitou, ale aj tých, bez ohľadu na národnosť, ktorí považujú rozvoj južného Slovenska za dôležitú vec.

Odmietame politiku, ktorá nás rozdeľuje na dobrých a zlých Maďarov, Slovákov, atď. alebo ktorá chce „odmerať“ kto je väčší národovec. Prirodzene rátame aj s podporou Slovákov a iných národností z južného Slovenska, podľa nás aj oni si uvedomujú, že v zastupovaní regionálnych záujmov môžu rátať hlavne s nami.

Rokovacím jazykom strany je Maďarčina a keď niekto spĺňa túto požiadavku a súhlasí s našimi princípmi, cieľmi a väčšinou programových téz, tak je vítaní aj ako člen strany.

Sloboda, demokracia, trhová ekonomika

Našou najdôležitejšou hodnotou je sloboda. Maďarské fórum sa snaží o takú Slovenskú republiku, ktorá so systémom reprezentatívnej demokracie a trhovej ekonomiky vytvorí čo najväčšiu slobodu pre svojich občanov, a dá im najväčšiu šancu hľadať šťastie a uskutočniť svoje ciele. Hranice slobody jednotlivých občanov sú tam, kde by už obmedzovali slobodu druhých.

Považujeme za dôležité klasické politické práva a slobody ako sloboda zhromažďovania a združovania, sloboda prejavu a tlače, náboženská sloboda, sloboda vzdelávania a vedeckého bádania, ako aj to, aby na Slovensku nikto nebol diskriminovaný na základe rasovej, národnostnej a náboženskej príslušnosti, presvedčenia alebo pohlavia a sexuálnej orientácie.

Demokratická stranícka štruktúra

Maďarské fórum nepreferuje demokraciu len ako politický systém, ale aj samotná strana je postavená na demokratických základoch. Členovia strany, ako aj Republiková rada, ktorá je široko otvorená pred úspešnými straníkmi majú značnú moc, čiže strana nie je hierarchickou pyramídou budovanou zhora, ale demokratickou štruktúrou budovanou zdola. To umožňuje neustále obnovenie, omladzovanie strany a zabráni tak tomu, aby strana bola ovládaná úzkou skupinou ľudí.

Podpora občianskeho spolčovania

Vzhľadom na charakter Maďarského fóra, a najmä vzhľadom na to, koho chce reprezentovať, naša strana sa snaží splniť aj také úlohy, ktoré nepatria do bežnej činnosti politických strán. Ako iniciátori a spolupracovníci to robíme kvôli tomu, lebo to považujeme za dôležité z hľadiska zachovania maďarskej komunity a skutočnej reprezentácie jej záujmov.

Preto podporujeme vznik Združenia miest a obcí južného Slovenska, ktoré by mohlo byť efektívnym partnerom v lobingu pre náš región, či vytvorenie maďarskej ceny na Slovensku, ktorá by bola ročne udeľovaná na spoločenskom podujatí pre významných umelcov, vedcov, športovcov a pod. Má to veľký symbolický význam pre našu komunitu a môžeme tak ukázať nám aj svetu, na koľko úspešných maďarských občanov môžeme byť hrdí.

Medzinárodné inštitucionálne rámce: EÚ a NATO

Sme presvedčení, že pre dlhodobé pretrvanie demokracie a trhovej ekonomiky, ako aj našej slobody, blahobytu a bezpečnosti je najlepším rámcom naše členstvo v EÚ a NATO. Podpora členstva v EÚ však samozrejme neznamená automatickú podporu všetkých rozhodnutí a politík EÚ, alebo aj bezkritickú podporu prehlbovania integrácie v každej oblasti.

Európska integrácia je nekonečným balansovaním medzi národnou a európskou úrovňou pri delení moci. Vždy treba znovu a znovu zvažovať, ktoré právomoci treba dať na nadnárodnú úroveň EÚ a ktoré ponechať na národnej alebo regionálnej/miestnej úrovni. Na druhej strane však kritika alebo nesúhlas s niektorými politikami EÚ nemôže znamenať plošné odmietanie európskej integrácie.

EÚ netreba zničiť alebo vystúpiť z nej – to by malo katastrofálne dôsledky pre Slovensko – ale EÚ treba neustálymi reformami zefektívniť, aby tak mohla lepšie čeliť aktuálnym výzvam. Naše členstvo v NATO neznamená pasívne jednostranné využívanie výhod plynúcich z kolektívnej obrany ale aktívny príspevok a spoluprácu, samozrejme vždy vzhľadom na možnosti krajiny.

Miesto na politickom spektre

Maďarské fórum definuje seba ako stredopravú stranu. V ekonomike je zástancom štíhleho štátu, presadzuje nižšiu mieru prerozdeľovania, obmedzené štátne vlastníctvo, nižšie dane, ako aj vytvorenie konkurencieschopného podnikateľského prostredia, ktoré motivuje k práci a k podnikaniu. V spoločenských a kultúrnych otázkach zastávame umiernené konzervatívne postoje.

Právny štát a rovnosť pred zákonom

Návrat k právnemu štátu na Slovensku považujeme za kľúčový, aby sme navrátili rozdrvenú dôveru občanov v systém spravodlivosti. Jedným z našich základných princípov je rovnosť pred zákonom: nikto nemôže stáť nad zákonmi, pre nikoho nemožno robiť výnimky. Rovnaký zákon musí platiť rovnako pre všetkých. Aby sme to dosiahli, je potrebná zásadná reforma a odpolitizácia spravodlivosti (predovšetkým polície a prokuratúry). V posledných rokoch politický vplyv paralyzoval boj so všadeprítomnou korupciou, toto sa musí skončiť.

Prisťahovalectvo, integrácia, utečenci

Medzinárodná migrácia je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Maďarské fórum podporuje zásadnú reformu utečeneckej politiky, ktorá je najmä v kompetencii EÚ, a popritom aj to, aby aj domáca prisťahovalecká politika (väčšinou národná kompetencia) bola podriadená niektorým základným princípom.

Hoci ekonomických migrantov môže Slovensko potrebovať, dôležité by bolo pri ich prijímaní sledovať nasledujúce princípy. Najdôležitejší princíp je, že prisťahovalci sa musia prispôsobiť majoritnej spoločnosti, a miestnym normám a nie naopak, a že aj na nich sa vzťahuje rovnosť pred rovnakým zákonom. Nemôžeme dovoliť aby základné princípy a normy modernej západnej civilizácie sa stali predmetom dohadovania a sporov, naopak, musia byť bez výnimky dodržiavané aj v rámci komunít prisťahovalcov.

V prípade ekonomických migrantov – ktorých štát do značnej miery môže selektovať – by bolo žiaduce, aby boli preferovaní ľudia, ktorí prichádzajú z krajín s podobnou kultúrou, a vedia sa ľahšie integrovať do našej spoločnosti.

Úlohy štátu

Najdôležitejšou úlohou štátu je poskytovať tzv. verejné statky (obrana pred vonkajším a vnútorným nepriateľom, spravodlivosť a verejná správa – vytvorenie regulačného rámca a vynútenie jeho dodržiavania). Sú to také služby, ktoré sa nedajú vytvoriť na trhovom základe. V tomto prípade je prirodzené, že inštitúcie, ktoré poskytujú tieto statky/služby sú štátom vlastnené monopoly, ktoré zamestnávajú verejných zamestnancov (armáda, polícia, prokuratúra, súdnictvo, štátne úrady). Zároveň existuje široká verejná podpora na zabezpečenie ďalších služieb štátom, predovšetkým v školstve a zdravotníctve a pri vytváraní sociálnej záchrannej siete.

V posledných rokoch sme boli svedkami toho, že štát opakovane zlyhával pri zabezpečovaní týchto najzákladnejších funkcií (najviac sa to prejavilo v oblasti spravodlivosti), pričom však premrhával čas, energiu a peniaze daňových poplatníkov v mnohých ďalších oblastiach.

Maďarské fórum je zástancom štíhleho a efektívneho štátu, ktorý sa sústreďuje na svoje najdôležitejšie úlohy, a neplytvá energiou a peniazmi v tých oblastiach, ktoré sa dajú lepšie a lacnejšie organizovať a spravovať na trhovom princípe. Kým pri verejných statkoch je rozumné mať štátne vlastníctvo a monopolné postavenie, pri rôznych verených službách je to presne naopak: existencia neštátnych hráčov (ziskovo orientovaný súkromný sektor, neziskovky manažované nadáciami alebo cirkvami, resp. rôzne zmiešané formy vlastníctva) a súťaž medzi nimi je nielen možná ale aj žiaduca.

Maďarské fórum podporuje princíp, že keď neštátne inštitúcie poskytujú verejné služby financované (aj) z verejných zdrojov, tak pritom by mali mať rovnaké postavenie a financovanie ako tie štátne. Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že štát je najhorším vlastníkom, preto si myslíme, že štát by nemal podnikať, mal by zostať v úlohe regulátora a financujúcej a objednávajúcej inštitúcie. Nemal by mať štátne podniky tam, kde môžeme vytvoriť trhovú súťaž, a súťažiace firmy vedia spotrebiteľom poskytnúť lepšie a lacnejšie tovary a služby.

Verejné financie a príjmy štátu

Zodpovedné hospodárenie štátu je podobné, ako zodpovedné hospodárenie rodiny: výdavky nemôžu dlhodobo prevyšovať príjmy. Neustále deficity verejných financií vedú k neudržateľnému hospodáreniu a rastúcemu zadlžovaniu. V konečnom dôsledku takýto vývoj môže vyústiť do štátneho bankrotu a platobnej neschopnosti alebo aspoň znamenať veľké problémy pre štát, keď už nevie financovať ani svoje základné úlohy a je nútený zavádzať drastické úsporné opatrenia.

Maďarské fórum je preto zástancom dlhodobo vyrovnaného hospodárenia vo verejných financiách. V ideálnom prípade v rokoch ekonomického rastu primárne saldo rozpočtov (bez nákladov na obhospodárenie verejného dlhu) musí byť aspoň v rovnováhe, deficity sú prijateľné iba počas recesie alebo stagnácie hospodárstva.

Najdôležitejším príjmom štátu sú dane. V ideálnom prípade by mali čo najviac vyhovieť nasledujúcim kritériám: neutralita, spravodlivosť, efektivita, jednoduchosť, zrozumiteľnosť, a mali by čo najmenej deformovať aktivitu ekonomických hráčov a čo najmenej znižovať ich motivácie podnikať a vytvárať hodnoty.

Maďarské fórum sledujúc tieto princípy je zástancom jednotnej, rovnej dane. Bez ohľadu na pôvod a výšku príjmov/zisku podporujeme jednotnú daňovú sadzbu. Odmietame dvojité zdanenie, čiže to, aby ten istý príjem alebo zisk bol viac ako jedenkrát zdanený. Z toho vyplýva, že odmietame rôzne selektívne uvalené dane na niektoré odvetvia, zvlášť vtedy, keď sa zdaňuje obrat a nie zisk.

Pri správe verejných financií je dôležitým princípom transparentnosť, preto Maďarské fórum odmieta uskutočnenie veľkých verejných investícií pomocou PPP projektov (verejno-súkromné partnerstvo). Podľa doterajších skúseností tieto projekty slúžia hlavne na účtovné zakrytie štátneho dlhu. Dlh tak nie je oficiálne vykazovaný ako verejný dlh, to však neznamená, že neexistuje, naopak, daňový poplatníci ho splácajú počas veľmi dlhého (až 30 ročného) obdobia.

Maďarské fórum podobne odmieta tie štátne megainvestície, ktoré charakterizuje nízka návratnosť, ale obrovské náklady, ako napr. výstavba ďalších (blokov) jadrových elektrární, širokorozchodnej železnice alebo vytvorenie nových štátnych podnikov, kde dopredu hrozí, že budú produkovať značné straty (národné aerolínie).

Podnikateľské prostredie a úrady – ústretovosť voči podnikateľom a občanom

Maďarské fórum presadzuje, aby administratívna záťaž tak pre podnikateľov, ako aj občanov bola čo najnižšia, vybavovanie na úradoch bolo čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie a obsahovalo čo najmenej „papierovania“. Ideálne by bolo, aby čo najviac vecí sa dalo vybaviť z domu alebo z práce elektronicky cez internet. Dôležitým princípom je aj to, že štátne úrady by mali medzi sebou zdieľať informácie, a nežiadať od občanov a podnikateľov také dokumenty, ktorými štát (väčšinou iná štátna inštitúcia) už disponuje.

Je v záujme Slovenska, aby sme zastavili nárast byrokratickej záťaže, a vybrali sa cestou znižovania administratívnych povinností, aby sa podnikatelia mohli sústrediť na vytváranie hodnôt namiesto času stráveného na úradoch vybavovaním rôznych vecí.

Je dôležité, aby sme pri preberaní legislatívy z Európskej únie zvyšovali administratívne náklady len vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné – často preberanie legislatívy EÚ slúži len ako zámienka na zvyšovanie byrokratickej záťaže v réžii národných inštitúcií.
Investičné rozhodnutia firiem treba motivovať hlavne príťažlivým podnikateľským prostredím a ľahkou administratívou a nie štátnou finančnou investičnou podporou. Je neudržateľné, aby niektoré veľké firmy (väčšinou zahraničné nadnárodné koncerny) dostali obrovskú selektívnu investičnú pomoc, pričom malé a stredné podniky nemajú prístup k podobným štedrým dotáciám, naopak, často sú svedkami nárastu svojich nákladov v dôsledku štátnej politiky.

V úradnom styku pre uľahčenie používania jazykov národnostných menšín navrhujeme, aby pracovníci nosili také visačky, ktoré ukazujú, akými jazykmi hovoria. Takto inojazyční klienti by mohli ľahko a jednoznačne identifikovať, že s ktorým úradníkom môžu v akej reči komunikovať.

Sociálny štát a rovnosť

Najdôležitejším princípom fungovania systému sociálnej starostlivosti má byť nájdenie rovnováhy medzi sociálnou ochranou občanov a ich motivovaním, aby sa postarali sami o seba. Sociálny systém, ktorý neposkytuje aspoň dočasnú ochranu v núdzi, obzvlášť vtedy, keď občan sa ocitol v tejto situácii bez vlastného pričinenia, je jednoducho zlý. Avšak rovnako zlý je systém, ktorý vytvára závislosť a nemotivuje k hľadaniu práce a nepomáha ľuďom, aby sa mohli postarať o seba. Jednoducho ľuďom v núdzi netreba dookola dávať rybu ale skôr ich treba naučiť tie ryby chytať. V praxi je samozrejme veľmi zložité vytvoriť takýto systém a nájsť najvhodnejší mix adresnosti, zásluhovosti a univerzálnych dávok a služieb (na ktoré majú nárok všetci). Maďarské fórum sa snaží priblížiť k tomuto ideálu pričom sleduje aj princíp rovnosti. V sociálnej oblasti je dôležité, že ide najmä o rovnosť šancí pri štartovacej čiare a nie o rovnosť v cieli, čo sa týka majetku alebo príjmov. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že úplná rovnosť je ilúzia. Dá sa to porovnať s tým, ako keby všetci mali rovnakú výšku, boli rovnako inteligentní a zabehli 100 metrov za rovnaký čas. To však neznamená, že nebudeme podporovať čo najväčšiu rovnosť šancí, hlavne cez podporu a reformu školstva a sociálneho systému.

Vzdelávanie

Verejné školstvo (a podpora vedy a výskumu) je jedinou väčšou oblasťou, kde je potrebné výrazne navýšiť štátne výdavky. Aj v medzinárodnom porovnaní je výrazne podfinancované – s čím vládna elita posiela odkaz, že budúcnosť krajiny nepatrí medzi priority. A popritom korupcia prítomná aj v tejto oblasti ďalej znižovala množstvo zdrojov. Popri navýšení finančných prostriedkov však treba zmeniť aj prístup. Namiesto „preberania“ učiva, niekedy bifľovania, čiže získavania univerzálnych vedomostí treba sa viac sústrediť na získavanie schopností, zručností a kompetencií, ako aj na rozvoj kritického myslenia. Medzitým treba pripraviť žiakov a študentov aj na reálny život, aby mohli prijímať zodpovedné rozhodnutia od politiky až po osobné financie. Preto považujeme za dôležité poskytnúť väčší priestor politike, finančnej gramotnosti a modernej histórii (vrátane vedomostí o Európskej únii). Popritom ako všeobecný princíp podporujeme väčšiu samostatnosť a slobodu pre jednotlivé školy pri voľbe učiva, metód aj učebníc.

Pri všeobecných problémoch školstva naša strana považuje za kľúčové riešiť špecifické problémy škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Tieto školy sú zárukou prežitia našej komunity, preto musíme podporovať všetkými dostupnými prostriedkami čo najkvalitnejšiu a konkurencieschopnú sieť maďarských škôl, škôlok a jaslí. K tomu chceme prispieť spolu so samosprávami, ale nechceme sa tváriť že my zhora vieme nadiktovať tie správne spôsoby pre všetky školy. Keďže vzdelávacie inštitúcie sú rôzne a často čelia rozdielnym výzvam, ich potreby treba prispôsobiť miestnym podmienkam a finančným možnostiam. Práve preto potrebujú čo najväčšiu samostatnosť, a veľmi často aj spoluprácu s okolitými obcami.
Ako všeobecný princíp považujeme za dôležité, aby deti v maďarských školách sa nedostali do nevýhodnej pozície v porovnaní s deťmi zo slovenských škôl čo sa týka výučby cudzích jazykov. Preto vedľa angličtiny podporujeme čo najširšie vyučovanie aj druhého svetového cudzieho jazyka v maďarských školách.

Sociálny systém

Udržateľnosť dôchodkových systémov čelí vážnym výzvam všade vo vyspelých krajinách v dôsledku demografických zmien. Proces starnutia populácie na Slovensku patrí medzi najrýchlejšie aj vo vyspelom svete. Kvôli tomu je a bude obzvlášť ťažké nájsť rovnováhu medzi finančnou udržateľnosťou dôchodkového systému a slušným finančným zabezpečením občanov v dôchodkovom veku. Maďarské fórum to považuje za možné len s trojpilierovým dôchodkovým systémom, ktorý stojí na viacerých nohách.
Prvý, štátny pilier založený na medzigeneračnej solidarite sa musí vrátiť k automatickému mechanizmu zrušenému v roku 2019, ktorý postupne mení vek odchodu do dôchodku na základe zmeny strednej dĺžky života. V opačnom prípade ľudia síce budú poberať štátne dôchodky dlhšie, ich hodnota však bude nižšia. Druhý pilier má význam vtedy, keď čo najviac ľudí sporí v rámci neho na svoj budúci dôchodok. Preto považujeme za nutné automatický vstup mladých ľudí – ktorý vstupujú na pracovný trh – do tohto systému. A to do indexových alebo akciových fondov, ktorý dlhodobo zaručujú vyššie výnosy. Keď nazhromaždené úspory v druhom (a treťom) pilieri dôchodkového sporenia dosiahnu určité stropy, ľudia by mali mať väčšiu flexibilitu v tom, ako chcú použiť/čerpať svoje úspory.

V zdravotníctve považujeme za dôležité, aby sme sa konečne dostali z bludného kruhu neustále opakujúceho sa zadlžovania a následnej záchrany (oddlženie) štátnych nemocníc z peňazí daňových poplatníkov. Toto môžeme dosiahnuť len transformáciou štátnych nemocníc na akciové spoločnosti a zavedením tvrdých rozpočtových obmedzení, avšak skutočnou garanciou by bola privatizácia. Tým by sme dali stopku aj politickým nomináciám a obrovskej korupcii.

Maďarské fórum je zástancom čo najväčšej súťaže aj v zdravotníctve. Je dôležité aby občania/pacienti si mohli vybrať svojich lekárov a svoju zdravotnú poisťovňu, aby poisťovne bojovali o poistencov, a zdravotnícke zariadenia súťažili o objednané výkony od poisťovní. K tomu je nevyhnutné aj to, aby bola jednoznačne oddelená zdravotná starostlivosť hradená celkom alebo čiastočne z verejných zdrojov od starostlivosti hradenej zo súkromných zdrojov. Rovnako je dôležité, aby štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je skoro v monopolnom postavení a má viac ako polovicu poistencov, bola rozdelená na viaceré časti a následne privatizovaná, len tak môže vzniknúť ozajstná súťaž medzi poisťovňami.

Štátne regulácie, transparentnosť, boj proti korupcii

Štát pomocou legislatívy, resp. vytvorením čo najviac nezávislých inštitúcií, ktoré strážia dodržiavanie zákonov a pravidiel môže najefektívnejšie zabezpečiť také ciele, ako ochrana spotrebiteľov, ochrana prírody a kultúrnych pamiatok, ochrana hospodárskej súťaže, ako aj transparentné a efektívne míňanie verejných zdrojov.

Pre Maďarské fórum je dôležitým princípom, že kým o zákonoch – prirodzene – rozhodujú politici na základe politických rozhodovacích mechanizmov, tak vykonávanie a kontrola dodržovania zákonov už musí byť v kompetencii čo najviac nezávislých profesionálnych úradníkov a odborníkov. Je dôležité preto jednoznačne oddeliť politické funkcie od profesionálnej byrokracie a od nezávislých inštitúcií. Odmietame, aby na čelo nezávislých inštitúcií boli postavení bývalí politici, ktorí roky boli straníckymi politikmi, ministrami a nemajú dokonca ani dostatočné odborné zázemie (napr. predošlá vedecká činnosť) v danej oblasti, kde boli dosadení.

Ďalším dôležitým princípom je, že vedenie nezávislých inštitúcií musia vybrať/nominovať rôzne organizácie (napríklad vláda, parlament, prezident, odborné organizácie), a členovia vedenia sa musia postupne striedať na základe nejakého kľúča. Takto sa dá zabrániť tomu, aby jediná vláda vymenovala a politicky ovládla vedenie nejakej inštitúcie. Popri tom Maďarské fórum podporuje verejné vypočúvanie kandidátov na vedenie nezávislých inštitúcií, ako aj zverejnenie ich podrobných životopisov a majetkových priznaní.

Ďalším princípom je, že štátne dotácie musia smerovať najmä na také projekty a investície (napríklad do dopravnej infraštruktúry), z ktorých profitujú všetci rovnako, alebo na ktoré majú nárok všetci podnikatelia, a nie selektívne poskytnuté len niektorým firmám, s čím deformujú trhovú súťaž a z peňazí daňových poplatníkov preferujú vyvolených na úkor iných, pričom tvoria živú pôdu aj pre korupciu.

Pri štátnych dotáciách, verejných súťažiach je veľmi dôležité, aby zoznam ľudí/firiem, ako aj výška štátnej pomoci/zákazky bol voľne dostupný (na internete). Keďže štátne dotácie musia hrať dôležitú úlohu v znižovaní regionálnych rozdielov, v budúcnosti bude potrebné prijať systémové opatrenia na to, aby zdroje (predovšetkým tie zo spoločného rozpočtu EÚ) smerovali do regiónov, kde doteraz išla nižšia podpora, aby dlhodobo pomoc na jedného obyvateľa bola podobná.

Ochrana prírody, udržateľný rast, obnoviteľné zdroje energií

Podporujeme aby výroba energií sa postupne posunula od používania fosílnych palív (ktoré znečisťujú prírodu a prispievajú ku klimatickým zmenám), respektíve od predraženej a nebezpečnej nukleárnej energie smerom k obnoviteľným zdrojom energie. (Energia z týchto obnoviteľných zdrojov je už aj cenovo konkurencieschopná s energiou z tradičných elektrární.) K tomu je nevyhnutné zmeniť systém štátnej podpory, ktorá viedla k absurdnej situácii: štát vlastne podporoval všetky formy výroby elektrickej energie. V rovnakom čase dotoval najviac znečisťujúce a obnoviteľné zdroje. Po prvé, treba veľmi rýchlo skoncovať s dotovaním výroby energií, ktoré najviac znečisťuje prírodné prostredie (uholné bane a tepelné elektrárne na uhlie). Zároveň však musí skončiť aj príliš veľká podpora obnoviteľných zdrojov, čo môže spôsobiť viac škôd než úžitkov. V posledných rokoch sme videli, že príliš vysoká podpora solárnych elektrární spôsobila, že vydávanie povolení na ich stavbu sa stalo eldorádom korupcie. Spaľovanie biomasy zase viedlo k „biomasakru“, namiesto odpadu často spaľovali aj kvalitné drevo, čo prispelo aj k nadmernému výrubu stromov a odlesňovaniu. V poľnohospodárstve a lesníctve treba používať na výrobu energií predovšetkým odpad a vedľajšie produkty a nie primárne produkty.
Maďarské fórum podporuje zvyšovanie energetickej účinnosti napr. zatepľovaním budov, ako aj selektívny zber a recykláciu komunálneho odpadu a v čo najväčšej miere aj rozširovanie ekologických foriem dopravy.

Rozvíjajúci sa vidiek

Keďže značná časť slovenských Maďarov žije na vidieku, Maďarské fórum považuje za mimoriadne dôležité rozvoj vidieka a zvýšenie schopnosti vidieckych regiónov udržať populáciu. K tomu sú potrebné flexibilné formy zamestnávania ako domáca práca, práca na diaľku, dočasné pracovné úväzky alebo sezónne, brigádnické práce v poľnohospodárstve. Rozvoj dopravnej infraštruktúry na zlepšenie dostupnosti blízkych regionálnych centier. V poľnohospodárstve presmerovať časť dotácií na pestovanie zeleniny a ovocia, teda produktov s vyššou potrebou práce a zrýchliť pozemkové úpravy. Jednoduchší predaj miestnych a tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov v danom regióne, podpora vidieckeho turizmu, ochrana, obnova a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva. Je dôležitým princípom, aby pri výrobe tradičných domácich produktov bol podiel domácej produkcie čo najvyšší – čo môžeme vyprodukovať aj doma, to nemá význam vo veľkom dovážať.

1

Zabezpečiť zastúpenie Maďarskej menšiny v parlamente.

2

Zabezpečiť zmenu smerovania krajiny a k tomu sú potrební aj voliči maďarskej národnosti.

3

Prinavrátiť dôveru občanov v právny štát – nikto nemôže stáť nad zákonmi.

4

Vylučujeme spoluprácu so SMER-om, SNS a Kotlebovou – ĽSNS.

5

Základom je stredopravá orientácia strany – viac v našom podrobnom programe.

6

Slovensko má zostať súčasťou NATO a EÚ.

7

Za dôležité považujeme zachovať jednotný trh EU, slobodný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb.

8

Treba zachovať Schengenský systém hraníc – voľný pohyb bez vnútorných hraničných kontrol.

9

Podporujeme zvýšenú ochranu vonkajších hraníc – cudzinci sa môžu zdržiavať na území EÚ len s povolením.

10

Za nutné považujeme reformu azylovej politiky EÚ.