V Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji porušujú ústavné právo detí vzdelávať sa v materinskom jazyku.

Pre 115 žiakov, ktorí majú nastúpiť do prvého ročníka stredných škôl v školskom roku 2021/22 nie je vytvorené miesto v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Samosprávne kraje stanovili menší limit pre stredoškolákov s vyučovacím jazykom maďarským, než je počet uchádzačov. Vyplýva to z údajov zverejnených na internetovom portáli www.svs.edu.sk

Počas povinnej školskej dochádzky (teda do 16 rokov) ústava garantuje právo vzdelávať sa v materinskom jazyku. Toto právo tu nie je zabezpečené.
V školskom roku 2021/2022 nebude mať možnosť vzdelávať sa v materinskom jazyku tj. jazyku maďarskej menšiny, v Košickom kraji 63 žiakov. Počet pridelených miest pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským je nedostatočný (pridelené miesta sú v počte 291 a počet uchádzačov je 354). Je treba povedať, že podiel maďarskej menšiny v danom regióne je 9,44 %, ale počet miest na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským pridelených KSK dosahuje iba 4,68 % .

Obdobne je to aj v BBSK. V Banskobystrickom kraji je o 52 záujemcov o štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským viac ako je pridelených miest. (pridelené miesta 276 a počet uchádzačov 328). Podiel maďarskej menšiny v uvedenom regióne predstavuje 10,2 %, ale počet miest na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským pridelených BBSK dosahuje iba 5,82 %.

Oba kraje (Košický aj Banskobystrický) jednoznačne ignorujú Ústavu SR, ktorá v čl. 34 ods. 2 písm. a) uvádza : „Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na vzdelanie v ich jazyku “.

Maďarské fórum pre riešenie danej situácie iniciovalo už stretnutie s predsedom Košického samosprávneho kraja p. Rastislavom Trnkom. Stretnutie sa uskutoční 10.3.2021 o 11,00 hod s cieľom bezodkladného riešenia situácie. Daný stav je treba vyriešiť urgentne ešte pred prijímacími skúškami, inak by hrozilo, že študenti sa nebudú vedieť vzdelávať v materinskom jazyku.
S predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja s p. Jánom Lunterom upresňujeme termín kedy sa rokovanie na túto tému môže uskutočniť.